Η Εταιρεία

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ιδρύθηκε το 2002 και είναι θυγατρική εταιρία της ΕΡΓΟΤΕΜ που δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών & δημοσίων εργων.
Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ είναι κατοχος πτυχίου δημοσίων έργων τρίτης τάξης με αριθμό ΜΕΕΠ 19174.

Η δραστηριότητα της εταιρίας είναι:
(1)    Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργεία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική ενέργεια, βιοαέριο κ.λ.π.) στην ημεδαπή και την αλλοδαπή καθώς και η διάθεση (εμπορία) της παραγόμενης ενέργειας. Η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και ειδικότερα ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκταστάσεων , οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, σιδηρών κατασκευών, και γενικά κάθε είδους έργων δημοσίων και κοινοτικών οργανισμών, έργων Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή και ιδιωτικών έργων Τραπεζών.
(2)    Η αντιπροσώπευση συναφών εταιριών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους πρώτων υλών, αγαθών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων συναφών με τους σκοπούς της εταιρίας
(3)    Η συμμετοχή ή σύμπραξη της εταιρίας σε άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις, κοινοπραξίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.